Avrupa genelinde hızlı teslimat

Privacy

Asude (gevestigd aan Schiedamseweg 4B, 3025 AA Rotterdam, ZH, e-mailadres info@asude.nl (“Asude”) respecteert als verantwoordelijke de privacy van haar klanten en de gebruikers van haar website. Asude draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft en die wij van jou verzamelen vertrouwelijk wordt behandeld. Asude zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

De doelen waarvoor wij jouw persoonsgegevens gebruiken

Wij gebruiken de navolgende persoonsgegevens om onze klanten en bezoekers van onze website de navolgende diensten te leveren en de navolgende activiteiten uit te voeren:

 1. van bezoekers die gebruik maken van de Asude keuzehulp verzamelen en verwerken wij persoonlijke voorkeuren om ze van een persoonlijk advies te kunnen voorzien en wij verzamelen het e-mailadres indien de bezoeker wenst dat wij het advies aan hem of haar mailen;
 2. van bezoekers die hun product registreren verzamelen en verwerken wij naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum en aangeschafte producten om gratis verlengde garantie te kunnen geven;
 3. van bezoekers die een account aanmaken, verzamelen en verwerken wij naam, adres, e-mailadres en wachtwoord om de website te personaliseren en inzicht te geven in de producten en diensten die van ons zijn afgenomen;
 4. van bezoekers die een bericht sturen via ons contactformulier, verzamelen en verwerken wij naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en de inhoud van het bericht, om de betreffende vraag of klacht te behandelen;
 5. van klanten die een recensie over een Asude gerelateerd product schrijven, en ermee akkoord gaan dat deze online wordt gepubliceerd, plaatsen wij een recensie die herleidbaar kan zijn tot een natuurlijke persoon;
 6. van bezoekers die een Asude gerelateerd product kopen, verwerken wij hun contactgegevens, het bezorgadres en financiële gegevens (zoals IBAN of creditcardgegevens) voor beoordeling van een order, om betaling via de webshop te kunnen uitvoeren en het gekochte product te kunnen leveren;
 7. wanneer je wilt betalen op rekening (nadat je je bestelling hebt ontvangen) toetst en registreert AfterPay je gegevens om te zien of je in aanmerking komt voor betaling achteraf. Asude is niet verantwoordelijk voor het resultaat van de controle. Afhandeling van de betaling (incasso) geschiedt via AfterPay. Bij vragen kun je contact opnemen via www.afterpay.nl of 0900-4050602.
 8. van personen die een Asude product samenstellen of bestellen verwerken wij de door hen verstrekte gegevens naast het uitvoeren van een order deze ook  voor marketing-, onderzoeks- en reclamedoeleinden;
 9. van bezoekers en gebruikers van Asude producten die daar toestemming voor hebben gegeven of waarmee reeds een bestaande klantrelatie bestaat, gebruiken wij het e-mailadres om ze te informeren over Asude producten of soortgelijke producten en diensten, hun bestellingen en over speciale aanbiedingen en acties.

Je bent niet verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken, maar indien je dat niet doet, kunnen wij je mogelijk geen product en/of dienst leveren. Bijvoorbeeld: indien je een account wenst aan te maken, een overeenkomst met ons wenst aan te gaan of wilt dat wij reageren op een verzoek, dan hebben wij jouw gegevens nodig.

Juridische grondslag van de gegevensverwerking

De juridische grondslag van onze gegevensverwerking hangt af van het doel van de verwerking.

Voor de meeste persoonsgegevens die wij verzamelen via de website voor de doeleinden hiervoor genoemd onder a) tot en met e) en h) in het geval van een klantrelatie is onze grondslag dat deze verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen zoals het aanprijzen van Asude en het promoten van onze producten en diensten, het verbeteren van jouw ervaring op onze website of jouw contact met ons (artikel 6 lid 1 sub f Algemene verordening gegevensbescherming, “AVG”). Wij hebben deze belangen afgewogen tegen jouw belangen en fundamentele rechten en vrijheden. Wij hebben geconcludeerd dat jouw belangen en fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder wegen dan onze belangen, mede gelet op de over het algemeen niet-gevoelige aard van de verwerkte persoonsgegevens en de waarborgen die wij hebben getroffen.

De persoonsgegevens die wij verzamelen voor de doeleinden onder f) en g) zijn noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent (artikel 6 lid 1 sub b AVG) en om te kunnen voldoen aan onze wettelijke administratieve bewaarplicht (artikel 6 lid 1 sub c AVG).

Indien je jezelf inschrijft voor onze nieuwsbrief zoals bedoeld onder het doeleinde hiervoor genoemd onder h), is de grondslag voor het verwerken van jouw gegevens jouw toestemming (artikel 6 lid 1 sub a AVG, respectievelijk artikel 9 lid 1 sub a AVG). Je hebt het recht jouw toestemming te allen tijde in te trekken door een e-mail te sturen aan info@wp.atardevelopment.nl zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór het intrekken daarvan.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen derde partijen gebruiken om onze dienstverlening te ondersteunen. Denk daarbij aan partijen die zich bezighouden met het afhandelen van financiële transacties, hosting providers, applicatieproviders, onderzoeksbureaus, partijen die helpen bij de installatie van onze producten en bezorgdienstverleners en andere dienstverleners die persoonsgegevens verwerken in het kader van de levering van producten en diensten door Asude. Dergelijke partijen zullen in de meeste gevallen onder onze verantwoordelijkheid handelen als verwerkers van Asude, en zijn om die reden verplicht om geheimhouding omtrent jouw persoonsgegevens in acht te nemen. Met alle verwerkers hebben wij schriftelijke afspraken gemaakt over de wijze waarop zij namens ons persoonsgegevens verwerken. Wij zien toe op de naleving van deze afspraken. Verder delen wij persoonsgegevens met toezichthouders, opsporingsdiensten of andere overheidsinstanties indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn. In het geval van betalen op rekening wordt aan de hand van de door jou verstrekte gegevens een gegevenscheck gedaan door Afterpay voor de opvolging en het incasseren van openstaande vorderingen.

Doorgifte van data

Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend opgeslagen in Nederland. Als persoonsgegevens door of ten behoeve van onze diensten in derde landen worden verwerkt, wordt je hiervan op de hoogte gesteld.

Websites van derden

Asude draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot het gebruik van jouw gegevens door derden van websites waar vanuit Asude websites naar wordt doorverwezen. Lees hiervoor de privacy statement van de website die je bezoekt.

Beveiliging

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Onze systemen en programma’s zijn goed beveiligd, om te voorkomen dat onbevoegden binnen en buiten onze organisatie toegang krijgen tot jouw persoonsgegevens. Toegang tot jouw persoonsgegevens is beperkt tot personen die hier noodzakelijkerwijs toegang tot hebben. De website is beveiligd door middel van een SSL-certificaat (https). Verder voorziet Asude bijvoorbeeld in firewall protectie en maandelijkse security patches.

Cookies

Het kan zo zijn dat wij, of onze dienstverleners, jouw persoonsgegevens verwerken wanneer cookies worden geplaatst via onze website. Voor meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, verwijzen wij naar onze cookiebeleid op onze website.

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is, gelet op het verlenen van onze diensten, het soort persoonsgegevens, en onze gerechtvaardigde belangen die daarmee verband houden. De bewaartermijn kan per doeleinde verschillen en sluit aan op wettelijke bewaartermijnen.

Jouw rechten

Je hebt het recht van inzage in de persoonsgegevens die wij verwerken, het recht om deze gegevens te rectificeren of te verwijderen, het recht om beperking van jouw verwerking te vragen en het recht op overdraagbaarheid van jouw gegevens.

Je hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens.

Deze rechten zijn niet absoluut. Op grond van de wet kunnen zich omstandigheden voordoen waarin je geen, of niet volledig, aanspraak kunt maken op de hiervoor genoemde rechten.

Hieronder beschrijven wij jouw rechten in meer detail en geven wij informatie over de wijze waarop je jouw rechten kunt uitoefenen. Wij zullen binnen één maand op een verzoek van jou reageren, maar hebben het recht om deze termijn met twee maanden te verlengen. Indien wij dit doen, zullen wij daarover binnen één maand na jouw verzoek informeren.

Recht van inzage

Je kunt ons vragen te bevestigen of wij persoonsgegevens van jou verwerken. Indien dit het geval is, kun je ons vragen om inzage.

Als je recht hebt op inzage zullen wij je ook de volgende informatie geven:

 • het doel van de verwerking
 • de categorieën van persoonsgegevens die wij van jou verwerken
 • eventuele derden aan wie wij jouw persoonsgegevens hebben verstrekt;
 • de verwachte bewaartermijn van jouw persoonsgegevens, of, indien dat niet mogelijk is, de criteria die wij gebruiken om de bewaartermijn te bepalen;
 • jouw recht om te verzoeken om rectificatie of verwijdering van jouw persoonsgegevens, of om beperking van de verwerking te verzoeken;
 • jouw recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder;
 • indien wij de persoonsgegevens niet van je hebben ontvangen, alle beschikbare informatie over de bron van die persoonsgegevens;
 • geautomatiseerde individuele besluitvorming.

Recht op rectificatie

Je kunt ons vragen jouw persoonsgegevens te corrigeren indien deze onjuist zijn. Met inachtneming van het doel van de verwerking, kun je ons ook vragen onvolledige persoonsgegevens aan te vullen.

Recht van bezwaar

Je hebt het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van jouw persoonsgegevens. Je hebt dit recht echter alleen indien wij jouw persoonsgegevens verwerken op de grondslag dat dit noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde doeleinden (zie paragraaf “Juridische grondslag van de gegevensverwerking” voor meer informatie).

Wij zullen aan jouw verzoek voldoen, tenzij wij:

 • dwingende gerechtvaardigde gronden hebben om door te gaan met de verwerking en deze gronden zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden; of
 • de persoonsgegevens nodig hebben in verband met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht om bezwaar te maken tegen ‘direct marketing’

Indien wij jouw persoonsgegevens verwerken voor direct marketing doeleinden, heb je het recht hiertegen bezwaar te maken. Indien je van dit recht gebruik maakt, zullen wij stoppen met de verwerking van jouw persoonsgegevens voor dit doel. In dat geval ontvangt je niet langer onze nieuwsbrief.

Recht op beperking van de verwerking

Je kunt ons verzoeken de beperking van onze verwerking van jouw persoonsgegevens te verkrijgen. Indien wij aan jouw verzoek voldoen, zullen wij – naast opslag – jouw persoonsgegevens enkel verwerken met jouw toestemming of voor de instelling, uitvoering of onderbouwing van een rechtsvordering, om de rechten van anderen te beschermen, of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Europese Unie of een Lidstaat.

Wij zullen aan jouw verzoek voldoen indien:

 • je de juistheid van de persoonsgegevens betwist, voor de periode om dit te controleren;
 • de verwerking onrechtmatig is en je zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens, maar in plaats daarvan om beperking van de verwerking verzoekt;
 • wij de persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar je ze nodig hebt voor het vaststellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering;
 • je bezwaar maakt tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons, voor de periode die wij nodig hebben om te beoordelen of wij gerechtvaardigde gronden hebben voor verdere verwerking die zwaarder wegen dan jouw belangen.

Indien wij de verwerking van jouw persoonsgegevens hebben beperkt, zullen wij je informeren voordat wij de beperking opheffen.

Recht op verwijdering

Je hebt het recht ons te vragen jouw persoonsgegevens te verwijderen. Dit recht is niet absoluut. Wij zijn slechts onder bepaalde voorwaarden verplicht aan jouw verzoek te voldoen.

Wij moeten jouw persoonsgegevens verwijderen indien een van de onderstaande situaties van toepassing is:

 • jouw persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld of verwerken;
 • je trekt jouw toestemming in en er is geen andere wettelijke grondslag om de persoonsgegevens verder te verwerken (alleen van toepassing indien wij jouw persoonsgegevens op basis van toestemming verwerken);
 • je maakt bezwaar tegen de verwerking en wij hebben geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking;
 • wij hebben jouw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze verwerkt; of
 • wij moeten jouw persoonsgegevens verwijderen om te voldoen aan een wettelijke plicht op grond van het recht van de Europese Unie of Nederlands recht;

Wij zijn niet verplicht om aan verzoek te voldoen voor zover de verwerking van jouw persoonsgegevens nodig is voor:

 • de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
 • de nakoming van een wettelijke plicht die is neergelegd in het recht van de Europese of Unie of het Nederlandse recht; of
 • het vaststellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

Recht op gegevensoverdracht

Je mag ons vragen om een kopie van uw persoonsgegevens. Je mag ons ook vragen jouw persoonsgegevens aan een derde over te dragen, indien dit mogelijk is. Je hebt dit laatste recht alleen indien de verwerking is gebaseerd op jouw toestemming of omdat deze noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen jou en ons, en de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

Indien wij aan jouw verzoek voldoen, zullen wij je jouw persoonsgegevens verstrekken in een gestructureerde, gangbare en leesbare vorm. Indien wij van oordeel zijn dat het voldoen aan jouw verzoek afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van anderen, hebben wij het recht niet aan jouw verzoek te voldoen.

Om misbruik te voorkomen, kunnen wij je bij het uitoefenen van jouw rechten vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen.


Klacht, recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder

Wij streven er altijd naar om aan jouw verzoeken en klachten tegemoet te komen. Je kunt jouw verzoeken en klachten melden bij Asude, Schiedamseweg 4B, 3025 AA Rotterdam, ZH, maar je kunt ons ook benaderen via e-mail op het volgende adres: info@wp.atardevelopment.nl. In aanvulling daarop heb je steeds het recht jezelf te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens met verzoeken en klachten. Indien je niet in Nederland woonachtig bent, kun je zich ook wenden tot jouw lokale privacy toezichthouder. De gegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG
0900-2001 201
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wijzigingen

Asude behoudt zich het recht voor om wijzigingen in het privacybeleid aan te brengen. De meest recente versie zal te allen tijde op deze website beschikbaar zijn.